ATA karneti

ATA karnet aplikacija

ATA online je aplikacija Vanjskotrgovinske komore za izdavanje ATA karneta i dodatnih listova.

Sve što trebate znati o ATA karentu

ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji se koristi da bi se pojednostavio privremeni uvoz roba u stranu zemlju s rokom važenja do 1 godine dana.

ATA karnet se izdaje za robu koja će se privremeno izvesti iz Bosne i Hercegovine, a zatim ponovo uvesti u nepromenjenom stanju.

U svijetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu.

Nosilac ATA karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice.

Nosilac ATA karneta može imati svog Zastupnika (jednog ili više-maksimum 3 mjesta na karnetu).

Zastupnik je osoba koja putuje sa karnetom tj., prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka druga osoba koju nosilac ovlasti, a može se navesti i više osoba. Ukoliko je zastupnik strano lice ili se ne zna ko će to biti, u rubrici “Zastupnik” se upisuje Pismo ovlašćenja.

ATA Karnet se sastoji od zelenih korica (prvi i zadnji list) i listova različitih boja koji se nalaze između korica. Svi listovi i korice su formata A4 i zajedno čine jedan komplet ATA Karneta. Broj listova između korica zavisi od broja zemalja kroz koje se putuje tj., vrši privremeni uvoz. Sadržaj jednog ATA Karneta može se predstaviti na sledeći način:

1. Prednja zelena korica;
2. Taloni (žuti, bijeli, plavi);
3. Kuponi (žuti, bijeli, plavi);
4. Dodatni listovi za Robnu listu (žuti, bijeli, plavi);
5. Zadnja zelena korica.

Zelena prednja i zadnja korica zajedno sa talonima uvijek ostaju sa karnetom i važe do godinu dana od datuma izdavanja u STK/VTK BiH. To znači da se ove korice mogu upotrijebiti za više putovanja u toku predviđenog roka od 1 godine, uz uslov da se uvijek izvozi roba sa spiska navedenog na poleđini zelene prednje korice tj., sa Robne liste.

Žuti talon je isključivo za upotrebu domaće carine (izvoz/ponovni uvoz) i predviđen je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni žuti taloni.

Bijeli talon je isključivo za upotrebu strane carine (uvoz/ponovni izvoz) i predviđen je za 4 putovanja. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Ako je predviđeno više od 4 putovanja dokupljuju se dodatni bijeli taloni.

Plavi talon je za carinsku ovjeru ulaza i izlaza iz zemlje tranzita i predviđen je za 8 tranzita. Ovaj talon obavezno ostaje u karnetu tj., ne odvaja se od njega. Kada se istroši takođe se dokupljuje.

Žuti kupon (IZVOZ/PONOVNI UVOZ) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na izlazu karneta iz Bosne i Hercegovine tj., prilikom njegovog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

Bijeli kupon (UVOZ/PONOVNI IZVOZ) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na ulazu odnosno, izlazu iz zemlje privremenog uvoza.

Plavi kupon (TRANZIT) je perforiran i njega prilikom ovjere zadržava carinik na ulazu i izlazu karneta iz zemlje tranzita.

Dodatni listovi (žuti, bijeli, plavi) ispisuju se u slučaju da poleđina prednje zelene korice nije dovoljna za cjelokupan popis robe.

Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno, bez angažovanja špeditera, (ATA karnet se koristi i za tranzit kroz zemlju, članicu ATA sistema), pod uslovima iz ATA konvencije ali pri tome se moraju poštovati određena pravila i uslovi:

a. Sva roba izvezena/uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude u cijelosti ponovo izvezena/uvezena u istom stanju u kojem je bila izvezena/uvezena (nije namenjena za prodaju, iznajmljivanje, komercijalno održavanje, obradu, popravku, interni saobraćaj, industrijsku ambalažu ili proizvodnju, izgradnju, komercijalnu eksploataciju prirodnih resursa itd. ).

b. Sva roba izvezena/uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude lako prepoznatljiva prilikom izvoza/uvoza i ponovnog izvoza/uvoza

c. Sve vrijednosti obuhvaćene robe moraju da predstavljaju pravu komercijalnu vrijednost u zemlji izdavanja.

d. Svi nosioci moraju da poštuju nacionalne zakone i propise zemlje polaska/zemalja koje se posećuju/zemalja u tranzitu.

e. Sva roba obuhvaćena karnetom je podložna carinskoj inspekciji i kada god se zahtjeva inspekcija od strane STK/VTK BIH

f. Rok važenja ATA karneta određuje STK/VTK BIH u skladu sa rokom predviđenim Konvencijom, odnosno do 12 meseci od datuma izdavanja. Međutim, carinski organi zemalja članica ATA lanca mogu da utvrde i kraći rok, shodno svojim nacionalnim propisima, a u skladu sa relevantnim Konvencijama.

ATA karnet se koristi za svu robu namenjenu ličnoj ili profesionalnoj upotrebi, uključujući trgovačke uzorke, stručnu I naučnu opremu, sajamske eksponate, izložbene predmete i sl.

Antikviteti, mašine, alatne mašine, oprema za ugostiteljstvo, obuća, igračke, kompjuteri, kancelarijska oprema, transformatori, generatori struje, električna/elektronska i naučna oprema, hirurška i stomatološka oprema, nakit i predmeti od plemenitih metala/dragog kamenja, muzički stubovi, audio-vizuelni aparati, fotografska oprema i oprema za snimanje filma, laseri, muzički instrumenti i ploče, materijal za izlaganje, filmovi, motorna vozila i pribor, oprema za grijejanje i osvjetljenje, poljoprivredne mašine, namještaj, zemljano posuđe, slike i drugi umjetnički radovi, kišobrani, trkački konji, koferi, pozorišni efekti i rekvizite, koncertni i muzički instrumenti, kožna i sportska roba, odeća, jahte i čamci, izložbeni štandovi itd.

Broj ili količna svakog predmeta moraju biti razumni, skladno namjeni uvoza.

ATA karnet se ne izdaje za prehrambene proizvode (potrošna i kvarljiva roba,hrana, piće), robu namjenjenu preradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podjeljen na sajmovima ili izložbama i za opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove.

Roba kojoj se garantuje privremeni uvoz ne smije:

a. biti pozajmljena ili na bilo koji način upotrebljena za iznajmljivanje ili sticanje naknade,
b. biti premještena s mjesta na kojem se zbiva određena manifestacija.

ATA karnet se ne izdaje za izložbe organizovane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje strane robe

Popunjavanje zahtjeva za ATA karnet se vrši unosom podataka u ONLINE APLIKACIJU ZA ATA KARNETE, a preuzimanje u ATA Odeljenju.

Popunjavanje rukom nije dozvoljeno.

Cijena karneta zavisi od:
– načina putovanja
– zemlje privremenog uvoza i
– vrijednosti robe navedene u Zahtjevu.

Cijena ATA karneta se formira na sledeći način:
Uplata za ATA karnet – 90.00 KM (za korisnike koji uredno plaćaju članarinu STK/VTK BIH – 75.00KM)
Cijena jednog lista – 2.30 KM (a korisnike koji uredno plaćaju članarinu – 2.00KM)
Premija za osiguranje – 0,3% ukupne vrijednosti robe (min. 40.00 KM)

Napomena:
Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obaveza plaćanja carinskih dažbina, a ne na osiguranje robe u transportu ili od pričinjene štete, krađe, itd.

Nakon popunjavanja ONLINE APLIKACIJE za ATA KARNETE obračunava se cijena karneta i izdaje faktura/račun, na osnovu koje se vrši uplata u nekoj od ekspozitura banaka, pošte ili blagajne u okviru STK/VTK BIH.

1. Albanija40.Malta
2. Alžir41. Maroko
 3. Andora42.Mauricijus
 4. Australija43. Meksiko
 5. Austrija44. Moldavija
 6. Bahrein45. Mongolija
 7. Belgija46. Nemačka
 8. Belorusija47. Novi Zeland
 9. Bosna i Hercegovina48. Norveška
10. Brazil49. Obala Slonovače
11. Bugarska50. Pakistan
12. Velika Britanija51. Poljska
13 Gibraltar52. Portugalija
14. Grčka53. Rumunija
15. Danska54. Rusija
16. Estonija55. Senegal
17. Izrael56. Sjedinjene Američke Države
18. Indija57. Singapur
19. Indonezija58. Slovačka
20. Iran59. Slovenija
21. Irska60. Srbija
22. Island61. Tajland
23. Italija62. Tunis
24. Japan63. Turska
25. Južna Koreja64. Ujedinjeni Arapski Emirati
26. Južnoafrička Republika65. Ukrajina
27.Kazahstan66. Finska
28.Kanada67. Francuska
29.Kina68. Holandija
30.Kipar69. Hong Kong
31.Letonija70. Hrvatska
32.Liban71. Crna Gora
33.Litvanija72. Češka
34.Luksemburg73. Čile
35.Madagaskar74. Švedska
36.Mađarska75. Švajcarska
37.Makao76. Španija
38.Makedonija 77. Šri Lanka
39.Malezija

Adresa:                                                                                                e-mail: ata@komorabih.ba
Branislava Đurđeva 10, Sarajevo                                                      faks: (+387) 33/214-292

Direktor
Mirko Bošković (+387) 33/566-190

Izdavanje ATA karneta i dodatnih listova

Jasmina Hadžalić, Sarajevo 033/566-171; mail: ata@komorabih.ba
Darko Bošnjak, Mostar 036/333-651; mail: atamo@komorabih.ba
Siniša Sarić, Banja Luka 1 051/227-681 mail: atabanjaluka@komorabih.ba
Zoran Milinčić, Banja Luka 2 051/493-135 mail: atabl@komorabih.ba
Suada Rekić, Tuzla 035/369-556 mail: atatz@komorabih.ba
Sadija Tursunović, Brčko 049/216-116 mail: atabrcko@komorabih.ba

Razduživanje karneta i potraživanje (carinski prekršaji)

Ivana Knežević (+387) 33/566-194